Thursday, 7 July 2011

Pelarasan asas akruan

Hasil/Belanja Terdahulu
Hasil atau Belanja bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi wangnya telah diterima/dibayar dalam tempoh sekarang. Ini bermakna telah terlebih terima/bayar. Oleh itu utk membuat pelarasan dalam Ak U/R ( Penyata Pendapatan) perlu di TOLAK amaun terdahulu ini.

Hasil/Belanja Terakru
Hasil atau Belanja bagi tahun semasa tetapi wangnya belum diterima/dibayar dalam tahun tersebut. Ini bermakna ianya masih terhutang/ belum diterima/dibayar. Oleh itu utk pelarasan dalam ak. U/R (Penyata Pendapatan) perlu di TAMBAH amaun terakru ini.

Catatan Jurnal (Pelarasan)
Hasil Terdahulu      Dt  hasil                   Kt hasil terdahulu
Belanja Terdahulu  Dt belanja terdahulu Kt belanja
Hasil Terakru         Dt hasil terakru        Kt Hasil
Belanja Terakru     Dt belanja                Kt belanja terakru

No comments:

Post a Comment